ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN per 20/12/20211. Doel

Deze algemene voorwaarden definiëren de rechten en plichten van de partijen in het kader van de reservering op afstand van diensten aangeboden door onze vestiging, waarvan de contactgegevens worden vermeld in dit reserveringsbevestigingsdocument. Ze regelen alle stappen die nodig zijn voor de reservering en de opvolging van de reservering tussen de contractpartijen. De klant erkent kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief dat beschikbaar is op ons reserveringsplatform. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle online reserveringen via ons reserveringsplatform.

Artikel 1 Verblijfsduur :

de huurder van dit contract dat voor bepaalde tijd is afgesloten, kan in geen geval aanspraak maken op enig recht om aan het einde van het verblijf in het pand te blijven.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst:

BESTELLEN MET BETALINGSVERPLICHTING

de reservering wordt van kracht wanneer de huurder de eigenaar een aanbetaling van 50% van het totale huurbedrag en een kopie van het ondertekende en volledig ingevulde contract heeft gestuurd vóór de aangegeven datum. Een tweede exemplaar dient door de huurder te worden bewaard. Na ontvangst van het contract door de eigenaar, indien het contract valse informatie bevat, behoudt de eigenaar zich het recht voor om het contract onmiddellijk te annuleren, in dit geval zal de eigenaar de huurder onmiddellijk op de hoogte stellen en de aanbetaling 15 dagen na ontvangst terugbetalen aan de huurder (indien aanbetaling betaald).
De verhuur kan alleen worden verleend aan volwassenen(18 jaar), behoudt de eigenaar zich het recht voor om de burgerlijke staat van de huurder te controleren voor of na de ondertekening van het huurcontract en dit tot het einde van de huur (naam, voornaam, geboortedatum, adres,) en , eventueel op verzoek per post of e-mail vóór de ondertekening van het contract of visuele productie ter plaatse van de gebruiksonderdelen
De tussen de partijen bij deze akte gesloten huur kan in geen geval, zelfs niet gedeeltelijk, ten goede komen aan derden, natuurlijke of rechtspersonen, behalve met schriftelijk akkoord van de eigenaar.
Elke inbreuk op deze clausule zou kunnen leiden tot de onmiddellijke beëindiging van de huur door schuld van de huurder, waarbij het product van de huur definitief verworven blijft door de eigenaar.

Artikel 3 Annulering door de huurder :

elke annulering moet per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of per e-mail worden meegedeeld
a) annulering tussen 0 en 15 dagen na aankomst in het pand: de aanbetaling blijft bij de eigenaar.
Als de annulering plaatsvindt tussen 30 en 15 dagen voor de geplande datum van binnenkomst in het pand, 50% van het bedragontvangen van de totale reservering wordt binnen 1 maand na kennisgeving van de opzegging per aangetekende brief aan AR geretourneerd. of email
b) Indien de huurder niet binnen 24 uur na aankomstdatum op het contract verschijnt, vervalt dit contract en kan de eigenaar over zijn accommodatie beschikken. De borg blijft bij de eigenaar.
c) Indien het verblijf wordt ingekort, blijft de prijs van de huur bij de eigenaar, er vindt geen restitutie plaats

Artikel 4 Annulering door de eigenaar:

de eigenaar betaalt de huurder tweemaal het bedrag van de geïnde borgsom.

Artikel 5 Aankomst:

de huurder dient zich aan te melden op de aangegeven dag en tijd vermeld in dit contract. Hij moet de dag voor zijn aankomst bellen met JOELLE BARANDON Tel. 06 63 82 37 01 of Caroline op 06 90 48 40 00 of per e-mail: caroline.belenus@outlook.fr / joellebarandon@me.com om deze tijden te bevestigen. In geval van late of uitgestelde aankomst, moet hij hen zo snel mogelijk op de hoogte stellen.De een of de ander verwelkomt de huurder bij zijn aankomst in de Residence. KOKOS EILANDEN

Artikel 6 Betaling van het saldo :

het saldo zal worden uitgevoerd door de bankkaart te debiteren die 15 dagen vóór de huurdatum is geregistreerd , bij uitzondering in afwijking van het reglement en akkoord van de verhuurder in eerste instantie, en wederkerig akkoord van de partijen in een tweede keer, op het toegang tot het pand in contanten of per cheque, of creditcard te betalen aan de heer of mevrouw BARANDON

Artikel 7 Stand van zaken:

bij aankomst en vertrek wordt een inventaris opgemaakt en ondertekend door de huurder en de eigenaar of zijn vertegenwoordiger.

Artikel 8 Waarborgsom of borgstelling:

bij aankomst van de huurder wordt door de eigenaar een borg gevraagd van 300 euro. Na de tegenstrijdige oprichting van de staat
uitgangen, wordt deze borg teruggegeven aan de huurder, na aftrek van de kosten van herstel van het pand als er schade wordt geconstateerd.
In geval van vervroegd vertrek (voorafgaand aan de dag en het tijdstip vermeld op het huurcontract) waardoor de inventaris van de inventaris op de dag van vertrek van de huurder verhinderd wordt, wordt de borg terugbetaald door de eigenaar of zijn vertegenwoordiger binnen een termijn n niet langer dan een week.

Artikel 9 Gebruik lokalen :

de huurder moet zorgen voor het rustige karakter van de huur en er gebruik van maken in overeenstemming met de bestemming van het pand.

Artikel 10 Capaciteit:
 
Als het aantal huurders de accommodatiecapaciteit overschrijdt, kan de eigenaar of zijn vertegenwoordiger weigeren
extra personen of het contract beëindigen. "Ti Coco 2 volwassenen en 2 kinderen", "Coco à l'eau" 4 personen, "Coco Fesse" 6 personen, "Ti Bambou" 2 personen.

Artikel 11 Huishouden:

voor het verlaten van het pand moet de schoonmaak worden uitgevoerd, moet de afwas gedaan en opgeborgen zijn en moeten de lakens, het badlinnen en de vuile theedoeken in elke kamer worden verzameld voor de inventaris voor het geval dat de schoonmaakdienst niet is verstrekt, niet opgelegd.

Artikel 12 Basistarieven :

zijn "Coco Fesse" 1 persoon, "Coco à l'eau" 1 persoon, "Ti Coco" 1 persoon, "Ti Bambou" 1 persoon, voor elke extra persoon wordt € 15 per dag en per persoon in rekening gebracht.

Artikel 13 Het terrein en de privéruimten van de residentie Coco d'Îles zijn uitgerust met een videobewakingscamera in de linkerbovenhoek van het terras onder de regenwaterafvoergoot van het appartement "coco fesse". bij de ingang van de woning geeft aan dat deze camera geen aanleiding geeft tot enige opname of uitzending, maar gewoon onmiddellijke bewaking op afstand. Het feit dat u de plaatsen betreedt die worden aangegeven door het bestaan van een bewakingscamera, is uw voorafgaande toestemming en erkenning waard.

Artikel 14: De verhuurder kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor annulering of niet-presentatie als gevolg van klimatologische omstandigheden (cycloon, overstroming, natuurramp, gezondheidscrisis en elke andere oorzaak), annulering van maritiem transport door maritieme bedrijven die de gemeente terre de bas , de klant moet zorgen voor het transportmiddel tussen Guadeloupe en terre de bas , elke no-show is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de huurder, die moet zorgen voor de aanwezigheid van het transportmiddel.

Artikel 15: De huurders moeten het akkoord vragen van de eigenaar betreffende de aanwezigheid van dieren.

Artikel 16: COVID 19 - In geval van volledige opsluiting officieel afgekondigd (decreet) door de Franse staat na een gezondheidsnoodsituatie, met betrekking tot de locatie van de huurroute de la plage 97136 terre de bas (Guadeloupe) ofde hoofdverblijfplaats van de huurder die het contract ondertekent het bedrag van de reeds ontvangen waarborgsom of huur wordt volledig terugbetaald aan de huurder binnen een termijn van maximaal één maand.

Artikel 17: De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in volgende gevallen: overmacht
Internet: de minimumsnelheid wordt op geen enkele manier gegarandeerd door de eigenaar, in het geval van een grote behoefte aan snelheid, moet de huurder bij de leverancier van Orange Caraïbe nagaan welke snelheid nodig is voor zijn verplichtingen: tel: 05 90 38 29 95 n ° van de COCO D'ILES-lijn

Artikel 18: Reservering

De klant kiest de diensten die op ons boekingsplatform worden aangeboden. Hij erkent kennis te hebben genomen van de aard, de bestemming en de boekingsmethoden van de diensten die beschikbaar zijn op ons boekingsplatform en de nodige en/of aanvullende informatie te hebben gevraagd en verkregen om zijn boeking met volledige kennis van zaken te maken.De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat onze aansprakelijkheid hiervoor niet kan worden ingeroepen. De reservering wordt geacht te zijn aanvaard door de klant aan het einde van het reserveringsproces.

Boekingsproces

Reserveringen door de klant worden gemaakt via het gedematerialiseerde reserveringsformulier dat online toegankelijk is op ons reserveringsplatform. De reservering wordt geacht tot stand te zijn gekomen na ontvangst van de reserveringsvoucher en de effectieve en gevalideerde betaling van een aanbetaling van 50%. De klant stemt ermee in om, voorafgaand aan elke reservering, de gevraagde informatie op de voucher of het reserveringsverzoek in te vullen. De klant verklaart de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verstrekte informatie.Na de definitieve keuze van de te reserveren diensten, omvat de reserveringsprocedure met name de invoer van de bankkaart in geval van een verzoek om garantie of vooruitbetaling, raadpleging en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van de gereserveerd tarief vóór de validatie van de reservering en ten slotte de validatie van de reservering door de klant.

Bevestiging van ontvangst van de reservering

Ons reserveringsplatform bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant door onverwijld een e-mail te sturen. In het geval van een online boeking, geeft de bevestiging van ontvangst van de reservering per e-mail een samenvatting van het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de datum van de gemaakte reservering , alsmede het adres van de vestiging, waar de klant met zijn klachten terecht kan.

Artikel 19: Annulering of wijziging door de klant

De klant wordt eraan herinnerd, in overeenstemming met artikel L. 121-21-8 12° van het consumentenwetboek, dat hij niet beschikt over het herroepingsrecht zoals voorzien in artikel L. 121-21 van het consumentenwetboek.
Als gevolg hiervan heeft u niet het herroepingsrecht voorzien in artikel L. 121-21 van het consumentenwetboek.
De verkoopvoorwaarden artikel 3 en 4 specificeren de voorwaarden voor annulering en/of wijziging van de reservering. . Alle reserveringen zijn op naam en kunnen in geen geval worden overgedragen aan een derde partij, gratis of tegen betaling.

Verbruik van de dienst

Overeenkomstig de in bepaalde landen geldende regelgeving kan de klant bij aankomst worden gevraagd een politieformulier in te vullen. Hiervoor wordt de klant gevraagd een identiteitsbewijs voor te leggen om te controleren of hij het politieformulier al dan niet moet invullen.Elk gedrag dat in strijd is met de goede zeden en de openbare orde zal ertoe leiden dat het etablissement de klant vraagt het etablissement te verlaten zonder enige vergoeding en/of zonder enige terugbetaling indien de betaling reeds is verricht. Voor vestigingen met een intern reglement aanvaardt de klant en verbindt hij zich ertoe dit reglement na te leven. In geval van niet-naleving door de klant van een van de bepalingen van het huishoudelijk reglement, is het etablissement verplicht de klant uit te nodigen het etablissement te verlaten zonder enige vergoeding en of zonder enige terugbetaling indien een reglement al is uitgevoerd .

Artikel 20: Aansprakelijkheid

bij niet door de bank van de toonder geautoriseerde vooruitbetaling. Elke reservering of betaling die onregelmatig, ondoeltreffend, onvolledig of frauduleus is om een reden die te wijten is aan de klant, zal leiden tot de annulering van de bestelling op kosten van de klant, onverminderd eventuele civielrechtelijke of strafrechtelijke acties tegen laatstgenoemde.De klant moet verzekerd zijn tegen huurrisico's, diefstal, brand, waterschade, ofwel door een uitbreiding van de verzekering die zijn hoofdverblijfplaats dekt, ofwel door een andere speciale verzekering voor vakanties. Alle voorwerpen of persoonlijke bezittingen die toebehoren aan de huurder zijn zijn eigen verantwoordelijkheid. Ze worden op geen enkele manier gedekt door een verzekeringspolis uitgegeven door de verhuurder.


Artikel 21: Klachten

Klachten met betrekking tot het niet of slecht uitvoeren van de gereserveerde diensten moeten, op straffe van uitsluiting, binnen acht dagen na de datum van vertrek uit de vestiging schriftelijk onder onze aandacht worden gebracht.

Artikel 22: Prijs

De prijzen met betrekking tot de reservering van diensten worden voor en tijdens de reservering aangegeven. De prijzen worden aan de klant bevestigd, in de handelsvaluta van het etablissement, en zijn alleen geldig voor de duur aangegeven op het boekingsplatform.Als de afschrijving in het etablissement wordt gedaan in een andere valuta dan die bevestigd op de reservering, zijn de wisselkosten de verantwoordelijkheid van de klant. Alle reserveringen, ongeacht hun oorsprong, zijn betaalbaar in de lokale valuta van het etablissement, tenzij specifieke bepalingen ter plaatse zijn aangegeven. Tenzij anders vermeld, zijn aanvullende diensten niet bij de prijs inbegrepen. Belastingen (lokale belastingen, toeristenbelasting, enz.) indien van toepassing, vermeld op de tarievenpagina, dienen ter plaatse bij het etablissement te worden betaald. Afgezien van de schoonmaakdienst die vooraf wordt betaald bij de boeking met de aanbetaling, wordt elke wijziging of invoering van nieuwe wettelijke of reglementaire belastingen opgelegd door de bevoegde autoriteiten automatisch weerspiegeld in de prijzen die worden aangegeven op de factureringsdatum.

Artikel 23: Betaling

De klant deelt zijn bankgegevens mee als garantie voor de reservering behalve voorwaarden of speciale tarieven, met een creditcard of een privébankkaart (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club... volgens de mogelijkheden die worden geboden door het reserveringsplatform van het etablissement. ) door rechtstreeks in het daarvoor bestemde gebied (invoer beveiligd door SSL-codering) het kaartnummer, zonder spaties tussen de cijfers, en de geldigheidsdatum ervan aan te geven (er wordt gespecificeerd dat de gebruikte bankkaart geldig moet zijn op het moment van het verbruik van de dienst) en het visuele cryptogram. De afschrijving van de betaling wordt gedaan in de vestiging op de datum van reservering voor 50% van het bedrag van de reservering als aanbetaling en het saldo 15 dagen vóór de datum van binnenkomst in het pand (overhandiging van de sleutels), behalve in het geval van speciale voorwaarden of tarieven waarbij de betaling geheel of gedeeltelijk wordt afgeschreven bij de boeking. Deze vooruitbetaling wordt een aanbetaling genoemd.In geval van no-show (reservering niet geannuleerd - klant niet aanwezig) van een reservering gegarandeerd met een creditcard, zal het etablissement de klant als forfaitaire schadevergoeding debiteren van het bedrag vermeld in zijn algemene voorwaarden en bijzondere verkoopvoorwaarden . Het etablissement heeft gekozen voor elloha.com/stripe.com om online betalingen met creditcard te beveiligen. De geldigheid van de betaalkaart van de klant wordt geverifieerd door stripe.com. Er kan om verschillende redenen een weigering van de betaalkaart zijn: gestolen kaart, geblokkeerde kaart, plafond bereikt, invoerfout... Bij een probleem moet de klant enerzijds contact opnemen met zijn bank en anderzijds met de vestiging hand om zijn reservering en zijn betalingswijze te bevestigen. In het geval van een tarief dat onderhevig is aan online vooruitbetaling, wordt het vooruitbetaalde bedrag, de aanbetaling, afgeschreven op het moment van boeking. het originele dossier is gewaarmerkt en online beschikbaar op het door de instelling opgegeven internetadres.

Artikel 24: Respect voor privacy

De klant wordt op elk van de formulieren voor het verzamelen van persoonlijke gegevens geïnformeerd over de verplichte of facultatieve aard van de antwoorden door de aanwezigheid van een asterisk. De verwerkte informatie is bestemd voor de vestigingen, elloha.com, haar entiteiten, haar partners, haar dienstverleners (en in het bijzonder aanbieders van online betalingsdiensten). De klant geeft elloha.com toestemming om zijn persoonsgegevens mee te delen aan derden, op voorwaarde dat deze communicatie verenigbaar blijkt te zijn met de uitvoering van de operaties van elloha.com in het kader van deze algemene voorwaarden en in verband met het Klantenbeschermingscharter persoonsgegevens. Met name bij online betalingen moeten de bankgegevens van de klant door de betalingsprovider stripe.com worden doorgegeven aan de bank van het etablissement, voor de uitvoering van het reserveringscontract. De klant wordt erop gewezen dat deze gegevensoverdracht daarom kan plaatsvinden in het buitenland dat geen adequate bescherming van persoonsgegevens heeft in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.De klant stemt echter in met deze overdracht die nodig is voor de uitvoering van zijn reservering. Constellation SAS / Stripe.com hebben zich er in hun professionele hoedanigheid toe verbonden jegens de vestiging om alle beveiligings- en gegevensvertrouwelijkheidsmaatregelen te nemen voor genoemde gegevensoverdrachten.

Artikel 25: Bewijsovereenkomst

De invoer van de vereiste bankgegevens, evenals de aanvaarding van deze algemene voorwaarden en de voucher of de reserveringsaanvraag, vormt een elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening. De geautomatiseerde gegevens die worden bijgehouden in de computersystemen van elloha.com. zullen onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard en worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De klant wordt geïnformeerd dat zijn IP-adres is geregistreerd op het moment van boeking.

Artikel 26: Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis buiten de partijen die zowel onvoorspelbaar als onoverkomelijk is en verhindert dat de klant of het etablissement alle of een deel van de verplichtingen voorzien in het contract nakomt. Worden beschouwd als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenis die gewoonlijk worden erkend door de jurisprudentie van de Franse rechtbanken en tribunalen. Elke partij kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de andere partij in geval van niet-nakoming van haar verplichtingen als gevolg van overmacht. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat overmacht voor de partijen de uitvoering van hun wederzijdse verplichtingen opschort en dat elke partij de kosten van de daaruit voortvloeiende kosten draagt.

Artikel 27: Beslechting van geschillen

Bij een geschil kunt u terecht bij de consumentenbemiddelaar Consumentenbemiddelaar
Overeenkomstig de artikelen van de consumentencode L611-1 e.v. en R612-1 e.v., wordt bepaald dat voor elk geschil van contractuele aard met betrekking tot de uitvoering van het verkoopcontract en/of de levering van diensten die niet kan worden opgelost in het kader van een eerder ingediende klacht bij onze klantenservice, kan de Consument kosteloos een beroep doen op bemiddeling. Hij zal contact opnemen met de Nationale Vereniging van Bemiddelaars (ANM), ofwel per post door te schrijven naar 2 rue colmar 94300 VINCENNES Tel 0146812095 of per e-mail door het online verwijzingsformulier in te vullen op het volgende adres www.anm-conso.com .
Of bemiddelaars aan wie wij rapporteren: https://www.barreau-guadeloupe.avocat.fr/fr/services-aux-particuliers/conciliation

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het recht van het land van vestiging, zonder afbreuk te doen aan de dwingende beschermingsbepalingen die van toepassing kunnen zijn in het land van verblijf van de consument.

Artikel 28: Geheel

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden, de verkoopvoorwaarden van het door de klant gereserveerde tarief en de voucher of de reserveringsaanvraag geven het geheel van de verplichtingen van de partijen weer. De bestelling en uitdrukkelijk met aankoopverplichting . Geen enkele algemene of specifieke voorwaarde meegedeeld door de klant kan in deze algemene voorwaarden worden opgenomen. De documenten die de contractuele verbintenissen tussen de partijen vormen, zijn, in dalende volgorde van prioriteit, de voucher of de reserveringsaanvraag (inclusief de bijzondere voorwaarden van het gereserveerde tarief) en deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen het boekingsformulier en de algemene voorwaarden, zijn de bepalingen op het boekingsformulier de enige die van toepassing zijn op de betreffende verplichting. Deze algemene verkoopvoorwaarden via internet kunnen te allen tijde door de vestiging worden gewijzigd en/of aangevuld. In dat geval zal de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden via internet door de vestiging online worden gezet.Zodra deze op internet is geplaatst, is de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden via internet automatisch van toepassing op alle klanten.

Artikel 29: lijsten van verzet tegen werving, recht van inzage, recht van verzet persoonsgegevens

u hebt het recht om u in te schrijven op de lijst van verzet tegen werving, met name via de site www.bloctel.fr
Recht van toegang, recht van verzet Krachtens de artikelen 38, 39 & 40 van de wet van 78 januari beschikt u over een recht van toegang, rectificatie en verzet tegen de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Het toegangsrecht wordt uitgeoefend per gewone post met een kopie van een identiteitsbewijs gericht aan: COCO D'ILES route de la plage 97136 TERRE DE BAS


Artikel 30 : Aanvaarding van de algemene voorwaarden:

Het onderschrijven van een contract waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, met de verhuurder die dit contract heeft ondertekend, veronderstelt de aanvaarding door de klant-huurder van al deze algemene voorwaarden. De internetgebruiker erkent door hetzelfde feit het volledig te hebben begrepen en afstand te doen van zijn eigen voorwaarden. Deze aanvaarding zal erin bestaan dat de klant de woorden ondertekent en schrijft: "Ik erken te hebben gelezen en aanvaard